Header Ads

Chờ Xuân


Spring Longing

The South wind blows open the folds
of my dress,
My feet leave wet tracks in the earth
of my garden,
The willows along the canal sing
with new leaves turned
upon the wind.
I walk along the tow-path
Gazing at the level water.
Should I see a ribbed edge
Running upon its clearness,
I should know that this was caused
By the prow of the boat
In which you are to return.

Amy Lowell
(1874-1925)

Chờ Xuân

Gió nồm nhè nhẹ thổi qua
Cuốn tung nếp áo lụa là em mang,
Vườn nhà em bước nhẹ nhàng
Trên nền đất ẩm mờ vương dấu hài,
Dọc bờ kinh liễu buông dài
Gửi theo cánh gió một bài tình xa
Lá non trổi giọng hợp ca
Vờn theo sóng liễu thiết tha ngọt ngào.
Em đi dọc mé sông đào
Mắt nhìn mực nước nhẹ chao đôi bờ.
Nước trong đang chảy lững lờ
Nếu dao động mạnh sóng đưa dập dình,
Em biết ngay mũi thuyền tình
Từ xa rẽ nước đưa mình về đây.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ


Powered by Blogger.