Header Ads

Ví Em Ngày Hạ Được Chăng?


Shall I Compare Thee
To A Summer’s Day?


Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometimes too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed;
And every fair from fair sometimes declines,
By chance, or nature's changing course, untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

William Shakespeare
(1564-1616)

Ví Em Ngày Hạ
Được Chăng?


Ví Em ngày hạ được chăng?
Khi Em duyên dáng, dịu dàng phần hơn:
Tháng Năm gió lộng từng cơn
Nụ hoa lay động, hạ buồn qua mau
Vừng dương gay gắt non đầu
Nắng vàng vương áng mây sầu lấp che;
Đẹp kia rồi cũng tàn đi,
Xoay vần con tạo có chi trường tồn;
Riêng Em hạ rực rỡ luôn,
Nét hoa mặn phấn, tươi son bội phần,
Xá chi bóng dáng tử thần,
Khi Em ngự trị trong vần thơ ta;
Còn nhìn, còn thở, còn mơ,
Thơ còn vọng mãi, khó mờ dáng Em.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)


Powered by Blogger.