Header Ads

Tiệm Đồ CổAntique Shop

I knew an old lady
A long time ago
Who rocked while she told me
The things I should know.

She lies in her grave now
And I am a man
But here is her rocker
And here is her fan.

Her fan and her rocker
Are all that remain
But I can still see her
Rock-rocking,
Talk-talking,
Rock-rocking
Again

Carl Carmer

Tiệm Đồ Cổ

Tôi quen bà lão thuở xưa
Bà ngồi trên ghế lắc lư sớm chiều
Vừa đu vừa nói chuyện nhiều
Dạy cho tôi biết đủ điều trước sau.

Giờ bà nằm dưới mộ sâu
Và tôi nay đã lớn mau nên người
Nhưng kìa chiếc ghế bà ngồi
Và thêm chiếc quạt mãi thời còn đây

Vật xưa sót lại chút này
Nhưng tôi như vẫn thấy ngay dáng người
Đu đưa trên ghế nói cười
Nói cười trên ghế thân người đu đưa.


Tâm Minh Ngô Tằng Giao - chuyển ngữ

Powered by Blogger.