Header Ads

điều ẩn mật - The Secret


The Secret 

don't worry, nobody has the
beautiful lady, not really, and
nobody has the strange and
hidden power, nobody is
exceptional or wonderful or
magic, they only seem to be
it's all a trick, an in, a con,
don't buy it, don't believe it.
the world is packed with
billions of people whose lives
and deaths are useless and
when one of these jumps up
and the light of history shines
upon them, forget it, it's not
what it seems, it's just
another act to fool the fools
again.

there are no strong men, there
are no beautiful women.
at least, you can die knowing
this
and you will have
the only possible
victory.

CHARLES BUKOWSKI
điều ẩn mật

đừng lo, chẳng ai có
ghệ đẹp, không hẳn vậy, và
chẳng ai có tài gì lạ lùng và
bí ẩn, chẳng ai là
ngoại lệ hoặc tuyệt diệu hoặc
thần kỳ, họ chỉ có vẻ vậy thôi
tất cả là trò lừa, dụ dỗ, trò gạt gẫm,
đừng xiêu lòng, đừng tin vào.
thế giới này chật ních với
hàng tỉ người mà cuộc sống
và cái chết đều thừa thãi và
khi có kẻ nhảy dựng lên
và ánh đèn lịch sử chiếu vào
họ, mặc kệ đi, coi vậy
mà không phải vậy, chỉ là
tấn tuồng bịp kẻ nhẹ dạ
tái diễn.

chẳng có người hùng
chẳng có người đẹp.
ít nhất, bạn sẽ mãn nguyện nhắm mắt với
điều này
và bạn sẽ được
điều duy nhất có thể gọi là
chiến thắng.

hoàng lương
Powered by Blogger.