Header Ads

Ngoài Trời và Trong Lớp - Outdoors vs In Class


Physics Teacher: "Isaac Newton was sitting under a tree when an apple fell on his head and he discovered gravity.  Isn't that wonderful?"

Student: "Yes sir, if he had been sitting in class looking at books like us, he wouldn't have discovered anything."

***

Giáo Sư Vật Lý: "Isaac Newton đang ngồi dưới gốc cây thì một trái táo rơi xuống trúng đầu và ông ta đã khám phá ra trọng lực. Như vậy không phải là kỳ diệu sao? " 

Học trò: "Thưa thầy đúng là kỳ diệu, nếu ông ấy cứ ngồi trong lớp học chăm chú vào sách vở như chúng ta thì ổng đã chẳng khám phá ra được gì cả ạ."

Thầy chạy
Powered by Blogger.