Header Ads

Kính và Sợ - Respect and Fear


Long ago, a very cruel king named Virat Singh was ruling the city of Vijay Nagar. All citizens were fearful because of his cruelty.

Virat had a dog named Jack, which he used to love more than anything, but one fateful morning Jack died. Virat Singh organized last rituals for the dog; the entire city came to the cremation ground.

Virat Singh was very happy to see that people loved him so much and he felt he was the most popular king in the world.

After a few days Virat Singh died, however, no one came for his funerals.

*
* *

Xưa có một vị vua rất tàn ác tên là Virat Singh cai trị thành phố Vijay Nagar.  Dân chúng ai cũng sợ hãi vì sự tàn bạo của ông.

Virat có một con chó tên Jack, và ông ta thương yêu con chó này hơn bất kỳ thứ gì khác, nhưng vào một ngày định mệnh Jack lại chết đi.  Vijay Nagar tổ chức nghi thức hậu sự cho con chó; dân cả thành phố ai cũng đều đến nơi hoả thiêu nó.

Vijay Nagar rất hạnh phúc khi thấy dân chúng ai cũng yêu quí ông và ông cảm thấy mình quả thật là vị vua được ưa thích nhất trên thế giới.

Tuy nhiên vài ngày sau đó khi chính Virat Singh chết đi thì chẳng có người nào tới dự đám tang của ông cả.

Lê Tùng 
Powered by Blogger.