Header Ads

Đinh NinhAs a man was passing the elephants, he suddenly stopped, confused by the fact that these huge creatures were being held by only a small rope tied to their front leg. No chains, no cages. It was obvious that the elephants could at anytime break away from their bonds but for some reason, they did not.

He saw a trainer nearby and asked why these animals just stood there and made no attempt to get away. “Well,” the trainer said, “when they are very young and much smaller we use the same size rope to tie them and, at that age, it’s enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free.”

Like the elephants, how many of us go through life hanging onto a belief that we cannot do something, simply because we failed at it a few times before?

*
**

Khi đi ngang qua những con voi, người đàn ông bỗng nhiên khựng lại vì thắc mắc không hiểu sao những con vật khổng lồ này bị giữ lại chỉ bằng một sợi dây thừng nhỏ cột vào chân trước. Không xích.  Không cũi.  Hiển nhiên là những con voi này bất cứ lúc nào cũng có thể bứt khỏi rự ràng buộc này, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng đã không làm.

Người đàn ông thấy anh nài voi gần đó bèn hỏi vì sao những con voi này chỉ đứng đó mà không cố gắng thoát thân. "Thưa ông", anh nài trả lời, "khi chúng còn nhỏ với thân hình bé hơn bây giờ rất nhiều, chúng tôi chỉ dùng sợi dây cùng cỡ này để cột giữ chúng, vì vào tuổi đó thì sợi dây đủ chắc để giữ chúng lại.  Khi chúng lớn lên thì đã bị nhồi sọ đinh ninh rằng sợi dây vẫn đủ chắc để giữ chúng lại nên không còn nghĩ đến chuyện thoát thân nữa."

Cũng giống như những con voi này, trong cuộc sống có bao nhiêu người trong chúng ta cứ đinh ninh rằng chúng ta không thể làm được một việc nào đó chẳng qua vì chúng ta đã thất bại vài lần?

Lê Tùng
Powered by Blogger.