Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 139 - Heo Rừng Và Cáo


Heo Rừng Và Cáo

Heo rừng đứng dưới gốc cây
Nó đang mải miết để mài răng nanh
Có một con Cáo tinh ranh
Lúc nào cũng muốn phá quanh xóm làng
Thấy Heo rừng Cáo liền làm
Như là kẻ địch sẵn sàng tấn công
Heo rừng thì chẳng để tâm
Vẫn cứ chăm chú vào công việc làm.

Cười toe Cáo mới nói rằng:
"Chẳng có nguy hiểm ở gần nơi đây
Bạn mài nanh tốn công thay
Xem ra thì thấy việc này uổng công."

Heo rằng: "Chưa chắc uổng công
Khi gặp nguy hiểm tôi cần răng nanh
Không nó lấy gì đấu tranh
Cúi đầu thua cuộc thôi đành hay sao."

Chữ rằng: "Ai biết mai sau
Chuẩn bị vũ khí biết đâu cần dùng."

Bùi Phạm Thành
(ngày 16 tháng 5 năm 2021)

The Wild Boar And The Fox
by Aesop

A Wild Boar was sharpening his tusks busily against the stump of a tree, when a Fox happened by. Now the Fox was always looking for a chance to make fun of his neighbors. So he made a great show of looking anxiously about, as if in fear of some hidden enemy. But the Boar kept right on with his work.

"Why are you doing that?" asked the Fox at last with a grin. "There isn't any danger that I can see."

"True enough," replied the Boar, "but when danger does come there will not be time for such work as this. My weapons will have to be ready for use then, or I shall suffer for it."


Preparedness for war is the best guarantee of peace.


No comments

Powered by Blogger.