Header Ads

Chuyện Ngụ Ngôn: 141 - Chó Sói Và Lừa


Chó Sói Và Lừa

Lừa đang gặm cỏ ngoài đồng
Thấy Sói rình ở khu rừng gần bên
Ý Sói, Lừa đoán được liền
Bèn giả khập khiễng miệng rên đau nhiều.

Sói đến gần hỏi đôi điều
Vì sao khập khiễng và nhiều đớn đau
Lừa rằng: "Gai nhọn đâm sâu
Nhờ bạn hãy giúp mau mau gỡ giùm
Gai đâm sâu ở dưới chân
Rất là nguy hiểm phải cần lấy ra
Nếu không khi ăn thịt ta
Gai đâm cổ họng thế là hóc ngay."

Nói rồi nhấc chân lên ngay
Để Sói tìm kiếm cái gai chỗ nào
Chó Sói cúi đầu nhìn vào
Lừa dùng hết sức đá nhào lăn quay.

Con Lừa vội chạy như bay
Chó Sói rên rỉ: "Dại này khó quên
Nghề săn thịt mà lại quên
Muốn làm thày thuốc thế nên ăn đòn."

Chăm chú vào nghề chuyên môn
Một nghề thông thạo còn hơn lắm nghề.

Bùi Phạm Thành
(ngày 17 tháng 5 năm 2021)

The Wolf And The Ass
by Aesop

An Ass was feeding in a pasture near a wood when he saw a Wolf lurking in the shadows along the hedge. He easily guessed what the Wolf had in mind, and thought of a plan to save himself. So he pretended he was lame, and began to hobble painfully.

When the Wolf came up, he asked the Ass what had made him lame, and the Ass replied that he had stepped on a sharp thorn.

"Please pull it out," he pleaded, groaning as if in pain. "If you do not, it might stick in your throat when you eat me."

The Wolf saw the wisdom of the advice, for he wanted to enjoy his meal without any danger of choking. So the Ass lifted up his foot and the Wolf began to search very closely and carefully for the thorn.

Just then the Ass kicked out with all his might, tumbling the Wolf a dozen paces away. And while the Wolf was getting very slowly and painfully to his feet, the Ass galloped away in safety.

"Serves me right," growled the Wolf as he crept into the bushes. "I'm a butcher by trade, not a doctor."


Stick to your trade.


No comments

Powered by Blogger.