Header Ads

Công Án Thiền: 31 - Hoàng Bá Và Những Kẻ Nghiện


Hoàng Bá Và Những Kẻ Nghiện

Hoàng Bá nói với sư tăng
“Các ông hành động khác chăng kẻ nghiền
Thay đổi thiền viện liên miên
Gặp thầy chưa học vội liền tìm đi
Như thế thì có khác gì
Những kẻ nghiện ngập đi tìm rượu ngon
Biết chăng trên cõi trần gian
Chẳng đâu có được ông tăng dạy Thiền."

Một sư trong đám bước lên
“Chắc là phải có thầy hiền bảo ban
Khuyên răn đệ tử đàng hoàng
Các vị thầy đó ẩn tàng nơi đâu?"

Hoàng Bá trả lời với câu
“Ta không hề nói rằng đâu có Thiền
Ta đây chỉ nói lời khuyên
Không ai có thể dạy Thiền được đâu." 

Thiền có bất cứ nơi đâu
Chạy đi khắp chốn mà cầu được chăn?
Thực tâm nhìn vào bên trong
Vị thầy luôn có trong tâm mỗi người
Sống Thiền trong đạo ngoài đời
Thì thầy sẽ có nhiều người quanh ta.

Bùi Phạm Thành
Ngày 11 tháng 1 năm 202331. Hoàng Bá Và Những Kẻ Nghiện

Hoàng Bá nói với các sư tăng: "Các anh hành động như những kẻ nghiện! Nếu ta đi hành hương nhiều như các anh đi tìm Thiền, thì hôm nay ta đang ở đâu đây? Các anh có biết rằng trên khắp thế gian này không có một vị thầy dạy Thiền nào sao?"

Một vị tăng tiến tới và nói: "Nhưng chắc chắn có những người cải tạo, dạy dỗ các đệ tử và kiểm soát họ. Những vị thầy đó thì sao?"

Hoàng Bá nói: "Ta không nói là không có Thiền, chỉ nói rằng không có thầy dạy Thiền."

Hoàng Bá là đệ tử của Bách Trượng và là thầy của Lâm Tế. Ông quả thật là một Thiền sư lớn. Những nhận xét của ông là một lời cảnh cáo cho các tăng sĩ. Nhiều người trong bọn họ đi hết từ tu viện này qua tu viện khác để tìm Thiền. 

Họ không bao giờ tìm thấy Thiền trong cách này. Với người không thực sự tìm kiếm chân lý thì không thể tìm ra vị thầy ở nơi nào cả.. 

Hoàng Bá nói không có thầy vì, thực sự, Thiền không thể dạy. Ta phải nhìn sâu vào trong tâm, Thiền ở trong đó. Khi ta sống trong đời sống Thiền thì sẽ thấy có rất nhiều thầy.

31. Obaku and the Wine-Guzzlers

Obaku (黄蘗希運, Huang-po I-ts'un, Obaku Kiyun, 9th CE) addressed the monks, "You guzzlers of wine! If I had gone on as many pilgrimages as you in search of Zen, wherever should I be today? Don't you know that in all this land there is no Zen teacher?" 

A monk came forward and said, "But surely there are those who reform the disciples and govern them. What about them?"

Obaku said, "I didn't say there was no Zen, merely that there is no teacher of Zen." 

Obaku was the successor of Hyakujo, and he was also Rinzais teacher. He was, indeed, a great Zen Master.

His remarks are a warning to the monks, many of whom go from one Zen center to another in search of Zen.

They will never find Zen by looking in this way. For one who does not seek truly, there are no teachers anywhere to be found. 

Obaku says there are no teachers, for, in truth, Zen can not be taught. One must look within; there, is Zen. When one lives Zen, there are many teachers.No comments

Powered by Blogger.