Header Ads

Công Án Thiền: 28 - Giáo Pháp Hướng Nội


Giáo Pháp Hướng Nội

Đạo Từ nói với học trò
“Giáo pháp hướng nội hơn là giảng ra."
Động Sơn giải nghĩa rộng ra
“Những điều ta nói thì ta không làm
Và rồi những việc ta làm
Không cần phải nói ra làm nữa chi."

Làm tốt, nói tốt khác gì
Hai điều ấy chẳng cần chi luận bàn
Hướng nội là việc nên làm
Tâm mà giác ngộ việc làm tốt ngay..

Bùi Phạm Thành
Ngày 8 tháng 1 năm 2023
28. Giáo Pháp Hướng Nội

Đại Từ nói với các học trò: “Ta nên đào sâu vào nội tâm một thước hơn là phổ biến Giáo Pháp ra ngoài mười thước. Giáo pháp hướng nội một phần còn tốt hơn là giảng đạo mười phần.”

Để cân bằng và làm sáng tỏ câu nói này, Động Sơn nói: “Tôi giảng dạy cái mà tôi không thực hành. Tôi thực hành cái mà tôi không giảng dạy.”

Làm một điều tốt thì tốt hơn trăm lời hoa mỹ.
Xưa cũng như nay, lời nói nhiều hơn hành động. Đại Từ nhấn mạnh là làm thì hơn nói.
Động Sơn thì cho rằng cả hai hành động đều có giá trị, không nên đem ra để so sánh. Tuy nhiên, cả hai vị thiền sư đều cùng một quan điểm: Phải nhìn vào bên trong.


28. Inner Culture

Daiji (大慈寰中, Ta-ch'ih Huan-chung, Daiji Kanchu, 732-824) said to his monks, "Brothers, it is better to dig inwardly one foot than to spread Dharma outwardly ten feet. Your inner culture of one inch is better than your preaching of ten inches." 

In order to balance and clarify this statement, Tozan said, "I preach what I can not practice, and I practice what I can not preach."

One good deed is better than one hundred beautiful words.
In ancient days, as today, words were more numerous than deeds. Daiji emphasizes
the importance of doing rather than talking. Tozan flips the coin and states that both speech and action have value; they should not be compared. But both Masters stand firm on one point: look within!No comments

Powered by Blogger.