Header Ads

Công Án Thiền: 27 - Cây Gậy Của Vân Môn


Cây Gậy Của Vân Môn

Một hôm thiền sư Vân Môn
Tay cầm cây gậy giơ lên bảo rằng
“Gậy ta đã hoá ra rồng
Nuốt cả vũ trụ vào trong bụng rồi
Còn đâu sông, núi, đất đai
Trong đây tất cả, bên ngoài trống không."

Công án cho ta thấy rằng
Mãnh lực về sự tập trung của người
Chỉ với cây gậy mà thôi
Khiến cho tất cả mọi người chú tâm
Bỏ qua toàn cảnh xung quanh
Khác gì vũ trụ bị rồng nuốt không?
Thế nên ta phải chú tâm
Làm gì cũng phải gắng công hết lòng
Mỗi một ngày sống như rằng
Chỉ một ngày đó có trong đời này.

Bùi Phạm Thành
Ngày 7 tháng 1 năm 202327. Cây Gậy Của Vân Môn

Một hôm Vân Môn bảo học trò: “Cây gậy của ta biến thành một con rồng nuốt cả vũ trụ! Ôi, đâu là sông, núi, đất đai?”

Công án nói lên sự quan trọng của nhất tâm và sức mạnh của sự chú ý. 

Vân Môn giơ gậy lên cao, với sức mạnh, trước mắt các học trò như là nắm một con rồng sống. 

Cả đám chăm chú vào cây gậy. 

Vân Môn đã khiến tất cả chỉ chú ý đến cây gậy, ngoài ra không còn gì khác. Như thế, cây gậy đã thực sự nuốt trọn cả vũ trụ.

Khi một người làm điều gì -  bất cứ điều gì - thì hãy làm với hết sức mình, xem như đó là việc làm duy nhất, không còn gì khác. Ta phải sống mỗi ngày như đó là ngày duy nhất có trong vũ trụ.


27. Unmon's Staff

One day Unmon (雲門文偃, Yun-men Wen-yen, Ummon Bun'en, 864-949) said to his disciples, “This staff of mine has transformed itself into a dragon and has swallowed up the universe! Oh, where are the rivers and mountains and great earth?”

This koan demonstrates the importance of single-pointedness and the power of concentration. 

Unmon holds his staff high, with full strength, above the eyes of his disciples and speaks of it as if he were holding a live dragon.

The group's whole attention is focused on the staff. 

Unmon has captivated his audience with his staff, and outside of this staff nothing exists. It really has
swallowed up the whole universe. 

When one does something—anything—it should be done with one's whole life, as though nothing else existed. Each day should be lived as if it were the only day in the universe.No comments

Powered by Blogger.