Header Ads

Công Án Thiền: 22 - Cửa Thiên Đàng


Cửa Thiên Đàng

Một ngày người kiếm sĩ kia
Đến gặp Bạch Ẩn hỏi về thiền tông
“Thiên Đàng, Địa Ngục có không?"
Bạch Ẩn hỏi lại “Vậy anh nghề gì?"
Rằng “Võ sĩ đạo chớ chi."
Bạch Ẩn “Võ sĩ đạo gì khó coi 
Như thằng ăn mày lôi thôi
Lãnh chúa nào muốn dùng người như anh."
Đặt tay lên kiếm thật nhanh
Người kiếm sĩ đã bực mình rồi đây.
Bạch Ẩn thấy vậy nói ngay
“Anh cũng đeo cả kiếm này bên hông
Kiếm cùn có cũng như không
Chém đầu tôi chắc cũng không bị trầy."
Kiếm sĩ tuốt kiếm ra ngay
Bạch Ẩn mới nói “Đây này, xem đi
Cửa Địa Ngục mở rồi kìa."
Kiếm sĩ nghe nói tức thì hiểu ngay
Tra kiếm vào vỏ, chắp tay
Cúi mình chào kính vị thầy thiền sư.
Bạch Ẩn nói “Anh thấy chưa
Cửa Thiên Đàng ấy mới vừa mở ra."

Thiên Đàng, Địa Ngục quanh ta
Ở trong đời sống hiện ra mỗi ngày.

Bùi Phạm Thành
Ngày 1 tháng 1 năm 2023

22. Cửa Thiên Đàng

Một kiếm sĩ đến gặp Bạch Ẩn, một vị thiền sư danh tiếng, và hỏi: “Có thiên đàng và địa ngục thực không?”

“Anh là ai?” Bạch Ẩn hỏi.

“Tôi là một võ sĩ đạo,” người kiếm sĩ trả lời.

“Anh, là một võ sĩ đạo!” Bạch Ẩn kêu lên. “Lãnh chúa nào dùng anh làm cận vệ? Anh trông như một thằng ăn mày.”

Kiếm sĩ quá giận và bắt đầu rút kiếm ra, nhưng Bạch Ẩn tiếp tục: “Anh cũng có kiếm nữa à! Kiếm của anh chắc là quá cùn để chặt đầu tôi.”

Khi kiếm sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, Bạch Ẩn nói: “Đây là cánh cửa của địa ngục đang mở ra.”

Nghe những lời này, người võ sĩ đạo tra kiếm lại vào vỏ và cúi người chào.

“Đây là cửa thiên đàng đang mở,” Bạch Ẩn nói.


Thiên đàng và địa ngục có trong đời sống thường ngày.


Chú thích:

Công án này là công án thứ 57 trong tập “101 Truyện Thiền".22. The Gate of Paradise

Nobushige, a soldier, came to Hakuin (白隠 慧鶴, Hakuin Ekaku, 1686-1769), a famous Zen Master, and asked, "Is there really a paradise and a hell?" "Who are you?" inquired Hakuin.

"I am a samurai," Nobushige replied.

"You, a samurai!" exclaimed Hakuin. "What kind of a lord would have you as his guard? You look like a beggar!"

Nobushige became so enraged that he began to draw his sword. Hakuin continued, "So you have a sword. It is probably too dull to even cut off my head."

Nobushige brandished his weapon. Hakuin remarked, "Here, open the gates of hell." 

At these words the perceptive samurai sheathed his sword and bowed. 

"Here, open the gates of paradise," said Hakuin.

Heaven and hell are the contents of our everyday life.
No comments

Powered by Blogger.