Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 84 - Sư Tử và Con Lừa (Truyện 2)


Sư Tử Và Con Lừa (truyện 2)

Lừa và Sư Tử hợp đôi
Làm bạn để cũng săn mồi cùng nhau
Chợt thấy trong một hang sâu
Bầy Dê đang trốn cùng nhau nơi này.

Phải tìm ra một kế hay
Lùa đàn Dê đó ra ngay ngoài này
Lừa bên trong, Sư Tử ngoài
Thế là kế đã an bài xong xuôi.

Lừa vào trong hang thế rồi
Miệng la, chân đá rối bời cả lên
Lũ Dê hoảng sợ chạy liền
Ra ngoài Sư Tử chộp liền chẳng tha.

Con Lừa hãnh diện đi ra
"Mi có thấy rõ Dê là sợ ta
Chỉ cần ta mở miệng la
Bọn chúng hoảng sợ mong là thoát thân."

Sư Tử mới trả lời rằng:
"Nếu ta chẳng biết rõ ràng về mi
Thì ta đây chẳng khác gì
Cũng hoảng sợ chạy còn chi là hồn."

Mới hay những kẻ nỏ mồm
Chẳng thể doạ kẻ rõ ràng biết qua.

Bùi Phạm Thành
(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

The Lion And The Ass (2nd Fable)
by Aesop

A Lion and an Ass agreed to go hunting together. In their search for game the hunters saw a number of Wild Goats run into a cave, and laid plans to catch them. The Ass was to go into the cave and drive the Goats out, while the Lion would stand at the entrance to strike them down.

The plan worked beautifully. The Ass made such a frightful din in the cave, kicking and braying with all his might, that the Goats came running out in a panic of fear, only to fall victim to the Lion.

The Ass came proudly out of the cave.

"Did you see how I made them run?" he said.

"Yes, indeed," answered the Lion, "and if I had not known you and your kind I should certainly have run, too."


The loud-mouthed boaster does not impress nor frighten those who know him.


No comments

Powered by Blogger.