Header Ads

101 Truyện Thiền: 96 - Một Giọt Nước


96. Một Giọt Nước

Thiền sư tên Gisan
Bảo một người thiền sinh
Đem đến một xô nước
Làm nguội bồn tắm mình.

Đệ tử đem nước đến
Làm nguội nước trong bồn
Còn dư lại chút nước
Đổ nó xuống đất luôn.

Thầy mắng rằng “Thằng khờ
Sao không mang nước đó
Để đem tưới cho cây
Mà lại đem đổ bỏ

Con có cái quyền gì
Phí phạm nước của chùa
Dù chỉ là một giọt
Cũng thật là phí của."

Lời thầy như sấm vang
Như vầng dương chợt hiện
Người đệ tử bừng tỉnh
Và đã ngộ được thiền.

              oOo

Thiền là sự tỉnh thức
Quan sát và chiêm nghiệm
Biết mình đang làm gì
Là sống trong chánh niệm.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 31 tháng 5, 2020)

Thiền sư Gisan gọi một thiền sinh trẻ mang đến một thùng nước để làm mát bồn tắm.

Người đệ tử mang nước đến, và sau khi làm mát bồn tắm, còn lại một ít anh ta đổ ngay xuống đất. “Thằng khờ!” thiền sư mắng người đệ tử. “Tại sao con không dùng nước đó để tưới cây? Con không có quyền phí phạm dù chỉ một giọt nước trong chùa này?”

Người thiền sinh trẻ ngộ Thiền ngay lúc đó. Anh ta đổi tên thành Tekisui, có nghĩa là một giọt nước.

A Drop of Water

A Zen master named Gisan asked a young student to bring him a pail of water to cool his bath.

The student brought the water and, after cooling the bath, threw on to the ground the little that was left over.

“You dunce!” the master scolded him. “Why didn’t you give the rest of the water to the plants? What right have you to waste even one drop of water in this temple?”

The young student attained Zen in that instant. He changed his name to Tekisui, which means a drop of water.No comments

Powered by Blogger.