Header Ads

101 Truyện Thiền: 90 - Cái Cú Đầu Cuối Cùng


90. Cái Cú Đầu Cuối Cùng

Tangen đã học thiền
Với Sengai từ bé
Đến năm hai mươi tuổi
Muốn mở mang trí tuệ.

Tangen muốn rời chùa
Đến gặp các thầy khác
Để mở mang kiến thức
Và đối chiếu việc học.

Nhưng thầy không cho phép
Chuyện đó hỏi một câu
Là Tangen lại bị
Thầy cho cái cú đầu.

Sau cùng thì Tangen
Nhờ một người sư huynh
Để đem ý muốn đó
Xin với thầy hộ mình.

Xong việc sư huynh bảo
Tangen hãy chuẩn bị
Cho cuộc đi hành hương
Vì thầy đã đồng ý.

Tangen vào chào thầy
Thầy chẳng nói một câu
Trả lời cho Tangen
Bằng một cái cú đầu.

Tangen kể chuyện ấy
Với sư huynh của mình
Nghe Tagen kể lại
Sư huynh rất bất bình.

“Sao lại có chuyện đó
Thầy đã nói cho phép
Thì không thể đổi lời
Ta hỏi lại cho biết."

Thầy Sengai nói rằng:
“Ta nào có đổi lời
Ta chỉ cho Tangen
Cái cú đầu lần cuối

Vì khi hắn trở về
Sẽ là người giác ngộ
Ta sẽ không còn gì
Để nói lời dạy dỗ."

            oOo

Thiền sư dạy học trò
Thường tìm hiểu rất rõ
Để hướng dẫn từng người
Hiểu thiền và giác ngộ.

Để điểm hóa học trò
Các thiền sư đôi khi
La hét hoặc đánh đập
Để thiền sinh khai trí.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 19 tháng 5, 2020)

Tangen đã học thiền với Sengai từ hồi còn bé. Lúc lên 20, Tangen muốn rời thầy và thăm viếng các thầy khác để đối chiếu việc học. Nhưng Sengai không cho phép. Mỗi lần Tangent nhắc đến chuyện đó, Sengai lại cho Tangen một cái cú đầu.

Cuối cùng Tangen nhờ một sư huynh xin thầy hộ. Sư huỵnh làm được và cho Tangent biết: “Xong rồi. Anh đã sắp xếp để em bắt đầu cuộc hành hương ngay lập tức.”

Tangen đến gặp Sengai để cám ơn thầy đã cho phép. Sư phụ trả lời Tangen bằng một cái cú đầu.

Khi Tangen kể lại chuyện cho sư huynh, sư huynh nói: “Chuyện gì vậy? Thầy không thể cho phép xong rồi thay đổi ‎ý kiến. Anh sẽ nói với thầy như vậy.” Và sư huynh đến gặp thầy.

“Thầy đâu có hủy lời cho phép,” Sengai nói. “Thầy chỉ muốn cho nó cái cú đầu cuối cùng, vì khi nó trở về, nó sẽ giác ngộ và thầy không thể khiển trách nó nữa.”

The Last Rap

Tangen had studied with Sengai since childhood. When he was twenty he wanted to leave his teacher and visit others for comparative study, but Sengai would not permit this. Every time Tangen suggested it, Sengai would give him a rap on the head.

Finally Tangen asked an elder brother to coax permission from Sengai. This the brother did and then reported to Tangen: “It is arranged. I have fixed it for you to start your pilgrimage at once.”

Tangen went to Sengai to thank him for his permission. The master answered by giving him another rap.

When Tangen related this to his elder brother the other said: “What is the matter? Sengai has no business giving permission and then changing his mind. I will tell him so.” And off he went to see the teacher.

“I did not cancel my permission,” said Sengai. “I just wished to give him one last smack over the head, for when he returns he will be enlightened and I will not be able to reprimand him again.”No comments

Powered by Blogger.