Header Ads

101 Truyện Thiền: 87 - Ba Loại Đệ Tử


87. Ba Loại Đệ Tử

Gettan và Gasan
Cùng có chung ý kiến
Có ba loại để tử
Theo thầy để học thiền.

Những đệ tử hàng đầu
Là những đệ tử giỏi
Truyền thiền cho người khác
Lớn mạnh trong luật giới.

Hạng đệ tử trung bình
Thường chọn thầy dễ dãi
Giữ chùa chiền bàn thờ
Có kiến thức vừa phải.

Cũng có hạng đệ tử
Chỉ thích dựa oai thầy
Phường giá áo túi cơm
Là loại đệ tử ấy.

            oOo

Dù cho đạo hay đời
Cũng có đủ hạng người
Xấu tốt giỏi hay dở
Chăm chỉ hoặc biếng lười.

Thành công hay thất bại
Là ở sự quyết tâm
Kính thầy trọng kỷ luật
Và học tập chuyên cần.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 17 tháng 5, 2020)

Thiền sư Gettan sống vào cuối đời sứ quân Tokugawa, thường nói: “Có ba loại đệ tử: Loại truyền Thiền cho người khác, loại giữ gìn chùa chiền và bàn thờ, và phường giá áo túi cơm.”

Gasan diễn tả cùng một ý tưởng. Khi Gasan đang học với Tekisui, vị thầy này rất khắc nghiệt. Đôi khi thiền sư đánh Gasan. Các đệ tử khác không chịu lối dạy thế, và nghỉ học. Gasan ở lại với thầy, nói rằng: “Đệ tử dở dựa oai thầy. Đệ tử trung bình ái mộ sự hiền dịu của thầy. Đệ tử giỏi lớn mạnh trong kỷ luật của thầy.”

Three Kinds of Disciples

A Zen master named Gettan lived in the latter part of the Tokugawa era. He used to say: “There are three kinds of disciples: those who impart Zen to others, those who maintain the temples and shrines, and then there are the rice bags and the clothes-hangers.”

Gasan expressed the same idea. When he was studying under Tekisui, his teacher was very severe. Sometimes he even beat him. Other pupils would not stand this kind of teaching and quit. Gasan remained, saying: “A poor disciple utilizes a teacher’s influence. A fair disciple admires a teacher’s kindness. A good disciple grows strong under a teacher’s discipline.”No comments

Powered by Blogger.