Header Ads

101 Truyện Thiền: 85 - Giờ Để Chết


85. Giờ Để Chết

Ikkyu lúc nhỏ
Rất thông minh đĩnh ngộ
Thầy của Ikkyu
Có bộ tách trà cổ.

Ikkyu lỡ tay
Làm vỡ mất một cái
Nghe tiếng chân của thầy
Dấu sau lưng sợ hãi.

Ikkyu hỏi thầy:
“Tại sao người phải chết?"
Vị thầy già giải thích:
“Mọi thứ đều sẽ chết.”

IIkkyu đưa tách
Trình ra cho thầy biết
Và nhân đó nói thêm:
“Tách thầy đến giờ chết." 

            oOo

Đó là luật tự nhiên
Không có gì trường tồn
Có đó rồi mất đó
Đó là lẽ vô thường.

Lấy đó mà lý giải
Một việc làm vô tình
Là người rất nhanh trí
Là người rất thông minh.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 17 tháng 5, 2020)

Khi còn nhỏ thiền sư Ikkyu rất thông minh. Thầy của Ikkyu có một tách trà quý, đồ cổ hiếm có. Ikkyu lỡ làm vỡ tách này và rất bối rối. Nghe tiếng chân thầy, Ikkyu dấu chiếc tách sau lưng. Khi thầy đến, Ikkyu hỏi: “Tại sao người ta phải chết?”

“Đó là lẽ tự nhiên,” vị thầy già giải thích. “Tất cả mọi thứ đều chết và chỉ có một thời gian để sống.”

Ikkyu, đưa cái tách vỡ ra, và thêm: “Cái tách của thầy đã đến giờ chết.”

Time to Die

Ikkyu, the Zen master, was very clever even as a boy. His teacher had a precious teacup, a rare antique. Ikkyu happened to break this cup and was greatly perplexed. Hearing the footsteps of his teacher, he held the pieces of the cup behind him. When the master appeared, Ikkyu asked: “Why do people have to die?”

“This is natural,” explained the older man. “Everything has to die and has just so long to live.”

Ikkyu, producing the shattered cup, added: “It was time for your cup to die.”No comments

Powered by Blogger.