Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 73 - Người Chăn Dê Và Con Dê


Người Chăn Dê Và Con Dê

Có một con Dê lạc bầy
Vì ham ăn những lá cây bên lề
Người chăn dê cố gọi về
Nhưng con dê đó chẳng hề nghe theo.

Người chăn dê tìm cách nào
Bèn dùng gạch đá ném vào con dê
Chẳng may một hòn đá kia
Lại ném ngay trúng gãy lìa sừng dê.

Sợ hãi, người nói với dê:
"Đừng nói với chủ khi về chuồng nuôi."
Dê rằng: "Cần chi một lời
Cái sừng bị gãy thay lời của tôi."

Mới hay chuyện xảy ra rồi
Không thể che mắt người đời được đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày  19 tháng 4 năm 2021)

The Goatherd And The Goat
by Aesop

A Goat strayed away from the flock, tempted by a patch of clover. The Goatherd tried to call it back, but in vain. It would not obey him. Then he picked up a stone and threw it, breaking the Goat's horn.

The Goatherd was frightened.

"Do not tell the master," he begged the Goat.

"No," said the Goat, "that broken horn can speak for itself!"


Wicked deeds will not stay hid.

It's no use trying to hide what can't be hidden.


No comments

Powered by Blogger.