Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 45 - Chim Đại Bàng Và Con Bọ Hung


Chim Đại Bàng Và Con Bọ Hung

Bọ hung năn nỉ Đại bàng
Tha cho con Thỏ hiện đang tìm đường
Đại bàng chẳng nhủ lòng thương
Móng chộp Thỏ, cánh hất luôn Bọ nhào.

Bọ hung tức giận làm sao
Tổ Đại bàng đó nó ào bay lên
Bao nhiêu trứng, đẩy xuống liền
Đại bàng quá tức như điên, kẻ nào?

Thế rồi đến một năm sau
Đại bàng làm tổ trên cao núi này
Bọ hung vẫn tìm thấy ngay
Bay lên đẩy trứng vỡ ngay hết rồi.

Đại bàng còn một cách thôi
Nhờ thần giữ trứng trên đùi hoạ may
Bọ hung quanh đầu thần bay
Thần đứng dậy đuổi, trứng này rớt tan.

Bọ hung giải thích rõ ràng
Thần bèn lấy sự công bằng xử phân
Đại bàng đẻ trứng mùa xuân
Bọ hung ngủ kỹ dưới lòng đất sâu.

Mới hay dù yếu đến đâu
Cũng vẫn có cách trước sau báo thù.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 thán 4 năm 2021)

The Eagle And The Beetle
by Aesop

A Beetle once begged the Eagle to spare a Hare which had run to her for protection. But the Eagle pounced upon her prey, the sweep of her great wings tumbling the Beetle a dozen feet away. Furious at the disrespect shown her, the Beetle flew to the Eagle's nest and rolled out the eggs. Not one did she spare. The Eagle's grief and anger knew no bounds, but who had done the cruel deed she did not know.

Next year the Eagle built her nest far up on a mountain crag; but the Beetle found it and again destroyed the eggs. In despair the Eagle now implored great Jupiter to let her place her eggs in his lap. There none would dare harm them. But the Beetle buzzed about Jupiter's head, and made him rise to drive her away; and the eggs rolled from his lap.

Now the Beetle told the reason for her action, and Jupiter had to acknowledge the justice of her cause. And they say that ever after, while the Eagle's eggs lie in the nest in spring, the Beetle still sleeps in the ground. For so Jupiter commanded.


Even the weakest may find means to avenge a wrong.


No comments

Powered by Blogger.