Header Ads

101 Truyện Thiền: 58 - Bắt Ông Phật Đá


Bắt Ông Phật Đá

Một thương gia bông vải
Gánh năm mươi cuộn bông
Đến chòi có tượng Phật
Ghé xuống nằm nghỉ lưng.

Ngủ thiếp đi hồi lâu
Lúc chợt bừng tỉnh giấc
Gánh bông không còn đó
Tất cả đã biến mất.

Anh đến trình với quan
Quan mở cuộc điều tra
Bảo “Phật đá ăn trộm
Nên bắt đem ra tòa."

Dân chúng ùa đến xem
Một câu chuyện lạ đời
Quan xử tội tượng đá
Mọi người đều diễu cười.

Quan giận và nói rằng:
“Dám chê cười quan lớn
Tất cả phải nộp phạt
Mỗi người một cuộn bông.”

Tất cả những cuộn bông
Được dân đem nộp phạt
Đều được người thương gia
Xem qua để kiểm soát.

Người thương gia nhận ra
Một cuộn bông của mình
Thế là tên ăn trộm
Đã tự đến nạp mình.

Tên ăn trộm bị bắt
Bông phạt trả lại dân
Người thương gia nhận lại
Những cuộn bông của ông.

           oOo

Một câu chuyện tuyệt vời
Tượng đá tuy vô tri
Nhưng lại giúp được việc
Cho vị quan túc trí.

Hành thiền trong chánh niệm
Là dùng trí suy xét
Nhận thức rõ sự việc
Mới là người hiểu biết.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 12 tháng 7, 2019)

Một thương gia gánh năm mươi cuộn bông vải, ngừng để tránh nắng dưới mái một căn chòi trong đó có một tượng Phật lớn bằng đá. Rồi anh ta ngủ thiếp đi, và khi anh tỉnh dậy, hàng hóa của anh đã biến mất. Anh lập tức trình báo với cảnh sát.

Một quan tòa tên O-oka mở cuộc điều tra. “Chắc ông Phật đá này ăn trộm,” quan tòa kết luận. “Ông ta lẽ ra là phải lo lắng cho mọi người, nhưng đã không làm tròn nhiệm vụ. Bắt ông ta ngay.”

Cảnh sát bắt tượng Phật đá và khiêng về tòa. Một đám đông ồn ào chạy theo, tò mò muốn biết quan tòa sẽ ra hình phạt thế nào.

Khi O-oka ra ngồi ghế xử, ông mắng đám đông ồn áo. “Quí vị có quyền gì mà ra trước tòa cười giỡn thế này? Quí vị khinh thường tòa án và đáng bị phạt vạ và phạt tù.”

Mọi người lật đật xin lỗi. “Tôi sẽ phải phạt quí vị,” quan tòa nói, “nhưng tôi sẽ bỏ qua, nếu trong vòng ba ngày, mỗi người mang đến nộp cho tòa một cuộn bông vải. Người nào không có sẽ bị bắt.”

Một trong những cuộn bông mọi người nộp, được người thương gia nhận ra ngay là của anh ta, nhờ đó tìm ngay ra kẻ trộm. Người thương gia tìm lại được hàng hóa, và tòa trả các cuộn bông vải lại cho mọi người.

Arresting the Stone Buddha

A merchant bearing fifty rolls of cotton goods on his shoulders stopped to rest from the heat of the day beneath a shelter where a large stone Buddha was standing. There he fell asleep, and when he awoke his goods had disappeared. He immediately reported the matter to the police.

A judge named O-oka opened court to investigate. “That stone Buddha must have stolen the goods,” concluded the judge. “He is supposed to care for the welfare of the people, but he has failed to perform his holy duty. Arrest him.”

The police arrested the stone Buddha and carried it into the court. A noisy crowd followed the statue, curious to learn what kind of sentence the judge was about to impose.

When O-oka appeared on the bench he rebuked the boisterous audience. “What right have you people to appear before the court laughing and joking in this manner? You are in contempt of court and subject to a fine and imprisonment.”

The people hastened to apologize. “I shall have to impose a fine on you,” said the judge, “but I will remit it provided each one of you brings one roll of cotton goods to the court within three days. Anyone failing to do this will be arrested.”

One of the rolls of cloth which the people brought was quickly recognized by the merchant as his own, and thus the thief was easily discovered. The merchant recovered his goods, and the cotton rolls were returned to the people.No comments

Powered by Blogger.