Header Ads

101 Truyện Thiền: 54 - Di Chúc


54. Di Chúc

Thiền sư Ikkyu
Là con của Thiên Hoàng
Khi nhỏ đi theo mẹ
Lên chùa tu học Thiền.

Khi mẹ ông qua đời
Bà để lại cho ông
Một lá thư di chúc
Và lời khuyên sau cùng:

“Thư gửi Ikkyu
Mẹ trở lại Vĩnh Hằng
Vì việc đời đã trọn
Con nhớ học chuyên cần

Mong con đạt Phật tánh
Để con hiểu ra rằng
Mẹ có ở địa ngục
Hay vẫn gần con không.

Nếu con hiểu được đạo
Hãy cứu nhân độ thế
Hãy truyền bá Phật pháp
Sự học không hoang phí.

Mẹ không sinh không chết
Bước vào đời từ không
Hiểu được lẽ vô thường
Và trở về cõi không.

Và đôi dòng tái bút
Giáo pháp của đức Phật
Giúp con người giác ngộ
Tìm thấy được tánh thật

Đừng lệ thuộc pháp môn
Đừng lệ thuộc kinh kệ
Phải đạt được Phật tánh
Đây di chúc của Mẹ.”

             oOo

Hiểu được lẽ tử sinh
Sống trong tâm tánh thật
Cứu nhân và độ thế
Đó là đạt tâm Phật.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 10 tháng 7, 2019)

Ikkyu, một thiền sư nổi tiếng thời Ashikaga, ông là con của Thiên hoàng. Khi thiền sư còn nhỏ, mẹ của thiền sư rời bỏ cung điện và vào chùa học thiền. Bởi vậy hoàng tử Ikkyu trở thành thiền sinh. Khi mẹ của Ikkyu qua đời, bà để lại cho thầy một lá thơ, viết rằng:

Gởi Ikkyu:

Mẹ đã xong việc ở đời này và bây giờ mẹ trở lại với cõi Vĩnh Hằng. Mẹ mong con thành một thiền sinh giỏi và sẽ đạt được Phật tánh. Con sẽ biết là mẹ có ở trong địa ngục hay không, và mẹ có luôn ở bên cạnh con hay không.

Nếu con trở thành một người hiểu được rằng Phật và đệ tử của ngài là Bồ Đề Đạt Ma là những người giúp đỡ con, thì con có thể ngưng học và đi cứu nhân độ thế. Đức Phật đã thuyết giảng trong 49 năm, và trong khoảng thời gian đó thấy chẳng cần phải nói một lời nào. Con nên biết tại sao. Nhưng nếu con không biết nhưng muốn biết, thì hãy tránh những suy nghĩ vô ích.

Mẹ,

Không sinh, không chết.

Ngày 1 tháng 9

Tái bút: Giáo pháp của Phật là cốt để giác ngộ người khác. Nếu con lệ thuộc vào bất cứ pháp môn nào, con cũng chỉ là một con côn trùng dốt nát. Có đến 80 nghìn quyến sách về Phật học và nếu con phải đọc hết các sách này mà vẫn không thấy được tánh thật của con, thì con sẽ không hiểu được lá thơ này. Đây là di chúc của mẹ.

The Last Will and Testament

Ikkyu, a famous Zen teacher of the Ashikaga era, was the son of the emperor. When he was very young, his mother left the palace and went to study Zen in a temple. In this way Prince Ikkyu also became a student. When this mother passed on, she left him a letter. It read:

To Ikkyu:

I have finished my work in this life and am now returning into Eternity. I wish you to become a good student and to realize your Buddha-nature. You will know if I am in hell and whether I am always with you or not.

If you become a man who realizes that the Buddha and his followers Bodhidharma are your own servants, you may leave off studying and work for humanity. The Buddha preached for forty-nine years and in all that time found it not necessary to speak one word. You ought to know why. But if you don’t and yet wish to, avoid thinking fruitlessly.

Your Mother,

Not born, not dead.

September first.

P.S. The teaching of Buddha was mainly for the purpose of enlightening others. If you are dependent on any of its methods, you are naught but an ignorant insect. There are 80,000 books on Buddhism and if you should read all of them and still not see your own nature, you will not understand even this letter. This is my will and testament.No comments

Powered by Blogger.