Header Ads

101 Truyện Thiền: 53 - Người Cho Nên Cảm Ơn


53. Người Cho Nên Cảm Ơn

Thiền sư Seisetsu
Muốn mở mang phòng ốc
Bởi vì giảng đường thiền
Đã trở nên quá chật.

Thương gia Umeza
Giàu có ở Edo
Tặng năm trăm đồng vàng
Gọi là đồng ryo.

Sư nói “Được. Tôi nhận"
Số tiền tặng rất lớn
Mà sư chỉ nói vậy
Không một lời cám ơn.

Ông lên tiếng nhắc khéo
Sư nói “Tôi biết rõ”
Ông nói “Tuy tôi giàu
Nhưng tiền nhiều lắm đó."

“Ông muốn tôi cảm ơn?"
Thầy Seisetsu hỏi
“Thầy nên làm như vậy"
Umezu mới nói.

Seisetsu thắc mắc
“Sao tôi nên cảm ơn?
Tôi là người tiếp nhận
Người cho nên cảm ơn."

             oOo

Hãy nhớ lời Phật dạy
Lời xấu như món quà
Nếu mình không chấp nhận
Trả lại cho người ta.

Nếu quà bị trả lại
Là quà không tốt đấy
Người cho phải cảm ơn
Khi có người nhận lấy.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 8 tháng 7, 2019)

Lúc Seisetsu giảng dạy tại chùa Engaku ở Kamakura, thiền sư cần phòng ốc rộng hơn, vì nơi giảng dạy của thầy quá chật. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định là sẽ tặng 500 đồng vàng, gọi là ryo, vào việc xây trường rộng thêm. Umeza mang tiền đến cho thiền sư.

Seisetsu nói: “Được lắm. Tôi sẽ nhận.”

Umezu trao bao vàng cho Seisetsu, nhưng không hài lòng với thái độ của thiền sư. Một người có thể sống cả năm với chỉ 3 ryo, nhưng thương gia này không nhận được một tiếng cám ơn với việc hiến tặng năm trăm đồng vàng.

“Trong bao đó có 500 ryo,” Umezu nhắc khéo.

“Ông đã nói cho tôi biết rồi,” Seisetsu trả lời.

 Umezu nói “Dù tôi là một thương gia giàu có, nhưng 500 ryo vẫn là một số tiền rất lớn.”

Seisetsi hỏi “Anh muốn tôi cám ơn anh?”

“Thầy nên làm vậy,” Umezu trả lời.

“Tại sao tôi nên cám ơn?” Seisetsu thắc mắc. “Người cho nên cám ơn.”

The Giver Should Be Thankful

While Seisetsu was the master of Engaku in Kamakura he required larger quarters, since those in which he was teaching were overcrowded. Umezu Seibei a merchant of Edo, decided to donate five hundred pieces of gold called ryo toward the construction of a more commodious school. This money he brought to the teacher.

Seisetsu said: “All right. I will take it.”

Umezu gave Seisetsu the sack of gold, but he was dissatisfied with the attitude of the teacher. One might live a whole year on three ryo, and the merchant had not even been thanked for five hundred.

“In that sack are five hundred ryo,” hinted Umezu.

“You told me that before,” replied Seisetsu.

“Even if I am a wealthy merchant, five hundred ryo is a lot of money,” said Umezu.

“Do you want me to thank you for it?” asked Seisetsi.

“You ought to,” replied Umezu.

“Why should I?” inquired Seisetsu. “The giver should be thankful.”No comments

Powered by Blogger.