Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 31 - Mèo Và Cáo


Mèo Và Cáo

Ngày xưa có Cáo và Mèo
Kết thành đôi bạn đi theo cùng đường
Cáo vẫn bắt gà như thường
Mèo thì bắt chuột trên đường đi qua.

Rồi thì tranh luận xảy ra
Dần dần lại hoá ra là cá nhân
Cáo rằng "Mi tưởng mi khôn
Ta đây có cả túi khôn đầy tràn."

Mèo rằng "Mi có cả ngàn
Không bằng một thứ ta mang trong người."
Bỗng nghe chó săn gần rồi
Cùng với hiệu lệnh của người đi săn
Con Mèo vội vàng nhanh chân
Trèo lên cây để ẩn thân tức thời
"Chỉ một cái kế này thôi
Còn mi, mánh khoé đầy người tính sao?"

Cáo chưa chọn được kế nào
Nhiều kế thoát hiểm, kế nào dùng đây
Tránh chỗ nọ, né chỗ này
Bầy chó săn vẫn gần ngay bên mình

Cáo tăng tốc độ chạy nhanh
Hang này, hốc nọ cũng thành uổng công
Cuối cùng thì đám chó săn
Bắt được con Cáo khoe rằng tinh khôn.

Kinh nghiệm có giá trị hơn
Thủ đoạn, xảo quyệt, nỏ mồm thiệt thân.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 4 năm 2021)
The Cat And The Fox
by Aesop

Once a Cat and a Fox were traveling together. As they went along, picking up provisions on the way—a stray mouse here, a fat chicken there—they began an argument to while away the time between bites. And, as usually happens when comrades argue, the talk began to get personal.

"You think you are extremely clever, don't you?" said the Fox. "Do you pretend to know more than I? Why, I know a whole sackful of tricks!"

"Well," retorted the Cat, "I admit I know one trick only, but that one, let me tell you, is worth a thousand of yours!"

Just then, close by, they heard a hunter's horn and the yelping of a pack of hounds. In an instant the Cat was up a tree, hiding among the leaves.

"This is my trick," he called to the Fox. "Now let me see what yours are worth."

But the Fox had so many plans for escape he could not decide which one to try first. He dodged here and there with the hounds at his heels. He doubled on his tracks, he ran at top speed, he entered a dozen burrows,—but all in vain. The hounds caught him, and soon put an end to the boaster and all his tricks.


Common sense is always worth more than cunning.


No comments

Powered by Blogger.