Header Ads

Day of Returning (Ngày Về)


Nhạc phẩm: Day of Returning (Ngày Về)
Thơ: Mai Hoài Thu
Chuyển dịch qua Anh ngữ: Vương Thanh
Nhạc: Vĩnh Điện
Hát: Tony Mạnh Tuấn


No comments

Powered by Blogger.