Header Ads

101 Truyện Thiền: 36 - Mưa Hoa


36. Mưa Hoa

Hiểu uy lực của Không
Kinh sách ghi một vị
Đệ tử Phật Thích Ca
Tên là Subhuti.

Một ngày Subhuti
Trong trạng thái yên tĩnh
Ngồi dưới một gốc cây
Tĩnh lặng trong thiền định.

Nghe tiếng của thần tiên
Ghé bên tai thì thầm:
“Chúng tôi ca ngợi ngài
Lời đàm luận về Không.”

“Nhưng tôi không bàn luận
Điều gì với các ông"
Subhuti giải thích
“Không nói gì về Không."

Thần tiên lại thì thầm:
“Ông không bàn về Không
Chúng tôi không nghe Không
Đó mới chính là Không."

Trong chìm sâu thiền định 
Của trạng thái toàn không
Trong không gian im lặng
Mưa hoa rơi âm thầm.

             oOo

Tất cả đều vô thường
Vạn vật đều đổi thay
Hãy lắng nghe hơi thở
Hiện hữu chỉ lúc này.

Tiếng vỗ một bàn tay
Tĩnh lặng của thanh âm
Chung quanh ngàn hoa rụng
Tâm vẫn lặng như không.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 25 tháng 6, 2019)

Subhuti là đệ tử của Phật Thích Ca. Sư có thể hiểu được uy lực của Không, quan niệm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ giữa chủ quan và khách quan.

Ngày nọ Subhuti đang ngồi dưới gốc cây, trong trạng thái hoàn toàn của Không, hoa bắt đầu rơi quanh ông.

“Chúng tôi ca ngợi ngài về đàm luận của ngài về Không,” các vị thần tiên thì thầm với ông.

“Nhưng tôi đâu có đàm luận gì về Không,” Subhuti nói.

“Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi cũng chẳng nghe gì về Không,” các vị thần tiên trả lời. “Đó chính là Không.” Và hoa rơi trên Subhuti như mưa.

Flower Shower

Subhuti was Buddha’s disciple. He was able to understand the potency of emptiness, the viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity.

One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree. Flowers began to fall about him.

“We are praising you for your discourse on emptiness,” the gods whispered to him.

“But I have not spoken of emptiness,” said Subhuti.

“You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness,” responded the gods. “This is true emptiness.” And blossoms showered upon Subhuto as rain.No comments

Powered by Blogger.