Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 15: Con Lừa Chở Tượng Thần


Con Lừa Chở Tượng Thần

Một người dùng một con lừa
Chở tượng thần đến đền thờ nơi xa
Dọc suốt con đường đi qua
Ai cũng vái lạy như là thượng tôn.

Còn gì mà hãnh diện hơn
Được người vái lạy như tôn như thờ
Con Lừa nghĩ nó bây giờ
Được quyền làm cả chuyện mà nó mong.

Phản đối việc mang trên lưng
Lừa ta quyết định đứng dừng chẳng đi
Người chủ thấy lừa qúa lì
Nện cho một trận ôi thì nên thân.

"Đồ con lừa quá ngu đần
Người ta chỉ vái tượng thần trên lưng
Còn mi ngu ngốc quá chừng
Nếu không đi tiếp thì đừng trách ta."

Phũ phàng sự thật hiểu ra
Công lao người khác tưởng ra của mình.

Bùi Phạm Thành
(ngày 3 tháng 4 năm 2021)
The Ass Carrying the Image
by Aesop

A certain man put an Image on the back of his Ass to take it to one of the temples of the town. As they went along the road all the people they met uncovered and bowed their heads out of reverence for the Image; but the Ass thought they were doing it out of respect for himself, and began to give himself airs accordingly. At last he became so conceited that he imagined he could do as he liked, and, by way of protest against the load he was carrying, he came to a full stop and flatly declined to proceed any further. His driver, finding him so obstinate, hit him hard and long with his stick, saying the while, "Oh, you dunder-headed idiot, do you suppose it's come to this, that men pay worship to an Ass?"


Rude shocks await those who take to themselves the credit that is due to others.


No comments

Powered by Blogger.