Header Ads

101 Truyện Thiền - 28: Hãy Mở Kho Tàng Của Bạn


Hãy Mở Kho Tàng Của Bạn

Chuyện hai vị thiền sư
Daiju thăm Baso
Baso hỏi “Tìm gì?"
Daiju đáp: “Giác ngộ."

Baso mới nói rằng:
“Anh có kho tàng riêng
Sao không mở ra dùng
Lại ra ngoài tìm kiếm?”

“Kho tàng tôi ở đâu?"
Baso trả lời rằng:
“Cái mà anh đang tìm
Là kho tàng của anh.”

Daju rất mừng rỡ
Nói với mọi người rằng:
“Kho tàng của riêng ta
Hãy mở ra mà dùng."

             oOo

Trần Nhân Tông đã nói:
“Báu vật đầy trong nhà
Mở ra mà dùng nó
Chẳng cần tìm đâu xa.

Đói ăn, mệt thì ngủ
Đời, Đạo để tùy duyên
Nhìn cảnh tâm không động
Đó là đã đạt Thiền.”

Bùi Phạm Thành
(Ngày 22 tháng 6, 2019)Daiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc. Baso hỏi: “Anh tìm gì?

Daiju trả lời “Giác ngộ.

Baso nói “Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?

Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?

Baso trả lời: "Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.

Daiju mừng rỡ! Kể từ đó Daiju luôn luôn nói với bạn bè: “Hãy mở kho tàng của bạn và dùng nó.


Open Your Own Treasure House

Daiju visited the master Baso in China. Baso asked: “What do you seek?”

“Enlightenment,” replied Daiju.

“You have your own treasure house. Why do you search outside?” Baso asked.

Daiju inquired: “Where is my treasure house?”

Baso answered: “What you are asking is your treasure house.”

Daiju was delighted! Ever after he urged his friends: “Open your own treasure house and use those treasures.”No comments

Powered by Blogger.