Header Ads

Những Ngôi Mộ Sống - Living Graves


Living Graves

We are the living graves of murdered beasts,
Slaughtered to satisfy our appetites.
We never pause to wonder at our feasts,
If animals, like men, can possibly have rights.
We pray on Sundays that we may have light,
To guide our footsteps on the path we tread.
We’re sick of War, we do not want to fight –
The thought of it now fills our hearts with dread,
And yet – we gorge ourselves upon the dead.
Like carrion crows, we live and feed on meat,
Regardless of the suffering and pain
We cause by doing so, if thus we treat
Defenseless animals for sport or gain,
How can we hope in this world to attain
The PEACE we say we are so anxious for.
We pray for it, o’er hecatombs of slain,
To God, while outraging the moral law.
Thus cruelty begets its offspring – WAR.

George Bernard Shaw
(1856-1950)     

Những Ngôi Mộ Sống

Chúng ta là mộ sống thôi
Huyệt chôn thú vật bị người giết ăn
Hầu mong thoả mãn lòng tham
Thịt ngon xác thú người ham vô cùng.
Chúng ta không lúc nào ngừng
Trong khi yến tiệc hỏi lòng đôi câu
Thú kia có khác người đâu
Có quyền sống giống như bao con người.
Chủ Nhật cầu nguyện bước đời
Ta mong ánh sáng rạng soi an lành
Chúng ta chán ghét chiến tranh
Chẳng ham chiến đấu tranh giành hơn thua
Nghĩ về chinh chiến hận thù
Lòng ta giờ bỗng thấy như hãi hùng
Sao ta lại cứ ung dung
No nê xác thú vô cùng thoả thuê
Sống bằng máu thịt ê hề
Ta như loài quạ muôn bề giống nhau
Màng chi đến chuyện đớn đau
Ta gây ra đã từ lâu chẳng nề
Bao sinh vật yếu đuối kia
Bị ta giết hại lia chia thảm sầu
Với chiêu bài chuộng thể thao
Vui chơi hưởng lợi nghe nào xuôi đây
Sao hy vọng thế giới này
HÒA BÌNH như ý bao ngày hằng mong
Vừa cầu Trời Đất hết lòng
Lại vừa giết hại tay không ngại ngùng
Phạm vào đạo lý luân thường
Lãnh về hậu quả não nùng: CHIẾN TRANH.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển dịch thơ)


No comments

Powered by Blogger.