Header Ads

Ngoài Vườn


Out In The Garden

Out in the garden
Out in the windy, swinging dark,
Under the trees and over the flower-beds,
Over the grass and under the hedge-border,
Someone is sweeping, sweeping,
Some old gardener.
Out in the windy, swinging dark,
Someone is secretly putting in order.
Someone is creeping, creeping.

Katherine Mansfield
(1888-1923)

Ngoài Vườn

Ngoài kia ở phía trong vườn
Lao xao tiếng gió, chập chờn bóng đêm,
Dưới tàn cây rủ lá mềm
Và trên những luống hoa hiền nhẹ chao,
Trên thảm cỏ, dưới hàng rào,
Có người đang quét xạc xào trong sương,
Dường như ông lão làm vườn.
Ngoài trời gió lạnh chập chờn bóng đêm,
Có người thu dọn im lìm,
Bước khuya nhè nhẹ, dấu in tháng ngày.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ.Powered by Blogger.