Header Ads

Gió Tháng Năm


May Wind

I said, "I have shut my heart 
As one shuts an open door, 
That Love may starve therein 
And trouble me no more."

But over the roofs there came
The wet new wind of May,
And a tune blew up from the curb
Where the street-pianos play.

My room was white with the sun
And Love cried out in me,
"I am strong, I will break your heart 
Unless you set me free."

Sara Teasdale


Gió tháng Năm

Em nói rằng: “Em khép cõi lòng
Như người khép lại cánh cửa phòng
Cho Tình tàn úa đi trong đó
Chẳng quấy rộn em nữa là xong.”

Nhưng chợt thoảng về trên mái nhà
Gió mới tháng Năm ẩm ướt qua
Lề đường từ đó vang điệu nhạc
Dương cầm hè phố dạo thiết tha.

Phòng em sáng rực ánh vừng dương
Trong em vang vọng tiếng Yêu Thương
“Ta mạnh. Tim ngươi ta sẽ phá
Trừ phi ngươi hãy thả ta ra.”

Tâm Minh Ngô Tằng GiaoPowered by Blogger.