Header Ads

Đồng Cỏ


The Pasture

I'm going out to clean the pasture spring;
I'll only stop to rake the leaves away
(And wait to watch the water clear, I may):
I shan't be gone long. - You come too.

I'm going out to fetch the little calf
That's standing by the mother. It's so young
It totters when she licks it with her tongue.
I shan't be gone long. - You come too.

Robert Frost
(1874-1963)

Đồng Cỏ

Con hãy cùng ta đi suối luôn
Ta ra làm sạch suối bên đồng.
Dừng chân cào lá cây vương vãi.
Dõi mắt chờ dòng nước lắng trong.
Bò mẹ liếm con kêu sảng khoái,
Bê con giỡn mẹ chạy long nhong.
Bắt bê về trại. Ta về sớm.
Con hãy cùng ta đi suối luôn.


Tâm Minh Ngô Tằng Giao - chuyển ngữ.
(Đặc San Lâm Viên)

Powered by Blogger.