Header Ads

Bí Quyết Thành Công - Secret of Success
"Sir, What is the secret of your success?" a reporter asked a bank president.
"Two words"
"And, Sir, what are they?"
"Right decisions."
"And how do you make right decisions?" "One word."
"And, Sir, What is that?"
"Experience."
"And how do you get Experience?"
"Two words"
"And, Sir, what are they?"
"Wrong decisions"

*
**

“Thưa ông, bí quyết thành công của ông là gì ạ?” một phóng viên hỏi ông giám đốc ngân hàng.
“Bốn chữ.”
“Và, thưa ông, đó là những chữ gì vậy?”
“Quyết định đúng đắn.”
“Và làm sao mà ông có được những quyết định đúng đắn?”
“Hai chữ.”
“Và, thưa ông, đó là chữ gì?”
“Kinh nghiệm.”
“Và làm thế nào ông có kinh nghiệm ạ?”
“Bốn chữ.”
“Và, thưa ông, đó là những chữ gì?”
“Quyết định sai lầm.”

Thầy chạy. 
Powered by Blogger.