Header Ads

Ai hạnh phúc hơn? - Who is Happier?


A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in life. But one day he saw a swan. “This swan is so white,” he thought, “and I am so black. This swan must be the happiest bird in the world.”

He expressed his thoughts to the swan. “Actually,” the swan replied, “I was feeling that I was the happiest bird around until I saw a parrot, which has two colors. I now think the parrot is the happiest bird in creation.” The crow then approached the parrot. The parrot explained, “I lived a very happy life until I saw a peacock. I have only two colors, but the peacock has multiple colors.”

The crow then visited a peacock in the zoo and saw that hundreds of people had gathered to see him. After the people had left, the crow approached the peacock. “Dear peacock,” the crow said, “you are so beautiful. Every day thousands of people come to see you. When people see me, they immediately shoo me away. I think you are the happiest bird on the planet.”

The peacock replied, “Because of my beauty, I am entrapped in this zoo. I have examined the zoo very carefully, and I have realized that the crow is the only bird not kept in a cage. So for the past few days I have been thinking that if I were a crow, I could happily roam everywhere.”

*
**

Một con quạ sống trong rừng và hoàn toàn hài lòng về cuộc sống.  Nhưng một hôm nó trông thấy một con thiên nga.  "Con thiên nga trắng ghê!" nó nghĩ, "còn mình sao đen quá. Con thiên nga này ắt hẳn là con chim hạnh phúc nhất trên đời."

Nó bày tỏ cảm nghĩ của mình với con thiên nga.  "Thật ra," con thiên nga trả lời, "khi chưa thấy con két thì tôi cũng nghĩ rằng tôi là con chim hạnh phúc nhất. Con két có tới hai màu lận. Bây giờ tôi cho rằng con két là con chim hạnh phúc nhất trong những loài chim."

Con quạ đi gặp con két. Con két giải thích, "Tôi sống một đời rất hạnh phúc cho tới khi tôi thấy con công. Tôi chỉ có hai màu còn con công có rất nhiều màu."

Con quạ bèn đi viếng con công ở một sở thú và thấy đã có hằng trăm người tụ tập tới xem con công rồi.  Sau khi người ta rời đi, con quạ đến gần con công.  "Anh công thân mến, "con quạ thốt lên, "sao anh đẹp quá!  Ngày nào cũng có cả ngàn người tới để ngắm nhìn anh. Còn người ta hễ thấy tôi là lập tức xua đuổi tôi đi chỗ khác.  Tôi nghĩ anh là con chim hạnh phúc nhất trên hành tinh này."

Con công trả lời, "Bởi vì cái đẹp của tôi mà tôi bị giam trong sở thú này.  Tôi đã quan sát sở thú rất kỷ lưỡng và nhận thấy rằng quạ là loài chim duy nhất không bị nhốt trong lồng mà thôi.  Vì vậy mà mấy ngày qua tôi cứ ước chi mình là một con quạ thì mình có thể ngao du thoả thích bất cứ chỗ nào."

Lê Tùng
Powered by Blogger.