Header Ads

Chiến Sĩ Vô Danh (The Unknown Soldier)


The Unknown Soldier

You need not ever know my name
This unknown soldier seeks no fame

I'm here to bring out thought from you
May your heart see more than your view

America, we marched with pride
We gave our life, for you we died

How well we knew the time might come
When life could sound that final drum

Please think of us as life moves on
We tried so hard till that last dawn

Do let our spirit fill the land
Pass treasured freedom, hand to hand

God blessed this country with such love
Hold in your heart, abundance of

And when you stand before my grave
Think not of one, but each who gave

©2003 Roger J. Robicheau
Written For Memorial Day, 2003
Chiến Sĩ Vô Danh

Không cần biết đến tên tôi,
Vô Danh chiến sĩ chẳng đòi tiếng tăm.

Hãy nhìn bằng cả thâm tâm,
Vì đôi con mắt nhìn gần hơn tim.

Vì tổ quốc, tôi đứng lên,
Đem thân này để giữ gìn quê hương.

Dẫu biết hiểm nguy chiến trường,
Như hồi trống cuối vô thường thoảng bay.

Nghĩ đến tôi như một ngày,
Gắng công cho đến phút giây cuối cùng.

Cho quê hương khắp xa gần,
Tự Do, Dân Chủ muôn phần đẹp tươi.

Hạnh phúc đến với mọi người,
Cùng nhau vui sống một đời an vui.  

Mỗi khi đứng trước mộ tôi,
Nhớ bao chiến sĩ vì đời Hy Sinh.

Bùi Phạm Thành 
(Ngày Chiến Sĩ Trận Vong 2011)
Powered by Blogger.