Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #26 - Thiền Trong Đời Một Kẻ Ăn Mày


Nền giáo dục là căn bản của xã hội. Thế cho nên chỉ cần nhìn vào nền giáo dục của một quốc gia, thì ta có thể đoán được văn hoá và văn minh của quốc gia đó. 

Từ ngàn xưa, quan hệ giữa thầy và trò vẫn được xem trọng. Câu cổ ngữ “Danh sư xuất cao đồ" có nghĩa là “thầy giỏi có trò tốt”, cho thấy ảnh hưởng của thầy đối với học trò. Và các vị thầy vẫn luôn hãnh diện khi thấy học trò của họ thành công trong xã hội. Bởi thế mới có câu “Trò giỏi, thầy thơm lây. Trò dốt, xấu mặt thầy." 

Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị nghe công án Thiền số 43 trong tập 101 Câu Chuyện Thiền, có tên là “Thiền Trong Đời Một Kẻ Ăn Mày", nói lên mối quan hệ thầy trò vẫn có từ ngàn xưa.

No comments

Powered by Blogger.