Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 142 - Chó Sói Và Cò

Chó Sói Và Cò

Một con chó Sói hóc xương
Bởi vì ăn uống thói thường tham lam
Khúc xương nơi cổ mắc ngang
Thế là Sói chẳng thể ăn thêm gì.

Tìm ngay đến Cò bởi vì
Cổ dài, mỏ nhọn chắc thì lấy ra
Sói rằng: "Giúp lấy xương ra
Sẽ có tặng vật để mà thưởng công."

Tham lam nên Cò bằng lòng
Gắp xương cổ Sói làm xong việc này
Vừa xong Sói bỏ đi ngay
Cò lên tiếng gọi: "Ới này Sói ơi
Phần thưởng cho tôi đâu rồi
Như lời anh hứa việc tôi đã làm."

Gầm gừ Sói mới bảo rằng:
"Cái đầu Cò đó đã bằng lòng chưa
Ta chẳng bao giờ từ xưa
Đầu vào trong miệng mà chưa nuốt vào
Thế mà chưa vừa lòng sao
Phần thưởng như thế vật nào sánh hơn."

Kẻ ác không hề biết ơn
Giúp chúng có lúc hại luôn thân mình.

Bùi Phạm Thành
(ngày 17 tháng 5 năm 2021)

The Wolf And The Crane
by Aesop

A Wolf had been feasting too greedily, and a bone had stuck crosswise in his throat. He could get it neither up nor down, and of course he could not eat a thing. Naturally that was an awful state of affairs for a greedy Wolf.

So away he hurried to the Crane. He was sure that she, with her long neck and bill, would easily be able to reach the bone and pull it out.

"I will reward you very handsomely," said the Wolf, "if you pull that bone out for me."

The Crane, as you can imagine, was very uneasy about putting her head in a Wolf's throat. But she was grasping in nature, so she did what the Wolf asked her to do.

When the Wolf felt that the bone was gone, he started to walk away.

"But what about my reward!" called the Crane anxiously.

"What!" snarled the Wolf, whirling around. "Haven't you got it? Isn't it enough that I let you take your head out of my mouth without snapping it off?"


Expect no reward for serving the wicked.


No comments

Powered by Blogger.