Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 133 - Hai Người Đi Đường Và Cái Túi Tiền


Hai Người Đi Đường Và Cái Túi Tiền

Ngày kia hai người chung đường
Nhặt được cái túi trên đường bỏ rơi
Người nhặt được vội nói lời:
"Tôi may nhặt được của rơi trên đường
Xem ra một túi đầy vàng
Thật là may mắn hoàn toàn của tôi."

Người kia nói: "Anh bạn ơi
Đi chung nhặt được vậy thời của chung
Bởi vì chúng ta đi cùng
May thì cùng hưởng hoạ cùng phải chia."

"Không, không," giận dữ người kia
"Tôi nhặt được nó vậy thì của tôi."
Bỗng nghe ầm vang tiếng người:
"Dừng lại, tên trộm" nhiều người đuổi nhanh.

Người nhặt được túi thất kinh:
"Hiểm nguy với túi trên mình chúng ta."
Người kia liền nói ngay là:
"Không đúng, cái túi vàng là của anh,
Anh vừa nói đó rành rành
Túi vàng đó chính của anh, một mình."

Muốn người chia sẻ với mình
May rủi đều phải thuận tình đồng chia.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 5 năm 2021)

The Travelers And The Purse
by Aesop

Two men were traveling in company along the road when one of them picked up a well-filled purse.

"How lucky I am!" he said. "I have found a purse. Judging by its weight it must be full of gold."

"Do not say 'I have found a purse,'" said his companion. "Say rather 'we have found a purse' and 'how lucky we are.' Travelers ought to share alike the fortunes or misfortunes of the road."

"No, no," replied the other angrily. "I found it and I am going to keep it."

Just then they heard a shout of "Stop, thief!" and looking around, saw a mob of people armed with clubs coming down the road.

The man who had found the purse fell into a panic.

"We are lost if they find the purse on us," he cried.

"No, no," replied the other, "You would not say 'we' before, so now stick to your 'I'. Say 'I am lost.'"


We cannot expect any one to share our misfortunes unless we are willing to share our good fortune also.


No comments

Powered by Blogger.