Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà: Bài #2 - Tìm Thấy Kim Cương Trên Đường Bùn


Thành ngữ Mỹ có câu "Everything Happens for a Reason" có nghĩa là "Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do." Tương tự như trong Pháp Hoa Kinh có câu: "Đãn dĩ nhân duyên hữu", có nghĩa là "chỉ do nhân duyên mà có." Cũng như câu Hán-Việt mà ai cũng hiểu:

Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô Duyên đối diện bất tương phùng.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe "Câu chuyện bên tách trà #2 - Tìm thấy kim cương trên đường bùn", một câu chuyện Thiền nói lên một trường hợp "hữu Duyên" rất đặc sắc, được tác giả Bùi Phạm Thành biên soạn và đọc.


No comments

Powered by Blogger.