Header Ads

Bài Thơ Ngắn 55 (Sonnet 55) Của Shakespeare - Thời Gian Và Sự Bất Tử

Sonnet 55

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
But you shall shine more bright in these contents
Then unswept stone, besmeared with sluttish time.

When wasteful war shall statues overturn
And broils root out the work of masonry,
Nor Mars his sword, nor war’s quick fire, shall burn
The living record of your memory.

’Gainst death, and all oblivious enmity,
Shall you pace forth; your praise shall still find room
Even in the eyes of all posterity
That wear this world out to the ending doom.

So, till the judgement that yourself arise,
You live in this, and dwell in lovers’ eyes.

William Shakespeare[

Thời Gian và Sự Bất Tử

Có dựng bao nhiêu tượng đài
Cũng không tồn tại lâu dài bằng thơ
Những lời viết ra bây giờ
Tượng đài đổ vỡ nhưng thơ vẫn còn.

Chiến tranh tượng đài chẳng còn
Tượng đá cũng nát chỉ còn bệ trơ
Thần chiến tranh cũng ra tro
Còn trong tâm trí ngày giờ tang thương.

Chết đâu là hết vấn vương
Đâu là đi hết con đường trần gian
Cháu con rồi vẫn cưu mang
Để cho thế giới trên đường diệt vong.

Trước ngày phán xét sau cùng
Hãy sống trọn vẹn và trong mắt tình.

Bùi Phạm Thành
Ngày 26 tháng 5 năm 2023

Nhận xét:

Ý nghĩa của bài thơ này tương tự như ca dao Việt Nam, khuyên con người ta ăn ở cho hợp đạo lý, bởi vì:

Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
No comments

Powered by Blogger.