Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 124 - Con Nai Nằm Bệnh


Con Nai Nằm Bệnh

Rừng kia có một con Nai
Vừa mới bị bệnh mệt nhoài tấm thân
Cố gắng thu thập thức ăn
Tìm nơi vắng vẻ để nằm nghỉ ngơi.

Nghe tin thú rừng đến nơi
Để mà thăm hỏi chúc lời bình an
Chúng đói nên thấy thức ăn
Mỗi con một chút dần dần hết luôn
Kết quả thì thật đáng buồn
Nai bệnh chết bởi chẳng còn thức ăn.

Lòng tốt có được gì chăng
Cần hành động tốt theo cùng mới nên.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 5 năm 2021)

The Sick Stag
by Aesop

A Stag had fallen sick. He had just strength enough to gather some food and find a quiet clearing in the woods, where he lay down to wait until his strength should return. The Animals heard about the Stag's illness and came to ask after his health. Of course, they were all hungry, and helped themselves freely to the Stag's food; and as you would expect, the Stag soon starved to death.


Good will is worth nothing unless it is accompanied by good acts.


No comments

Powered by Blogger.