Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 122 - Người Chăn Cừu Và Con Chó Sói


Người Chăn Cừu Và Con Chó Sói

Ngày kia một người chăn cừu
Gặp con Sói nhỏ ở ngoài đồng hoang
Con Sói nhỏ bị lìa đàn
Người nuôi chung nó với đàn chó săn.

Sói lớn dần theo tháng năm
Cùng với bầy chó chăm đàn cừu kia
Chó Sói đến nó đuổi đi
Giống như là chó không gì khác hơn.

Thế nhưng cũng có một hôm
Đàn chó bỏ cuộc chẳng còn đuổi theo
Sói thì chẳng bỏ cuộc đâu
Nhưng khi đuổi kịp cùng nhau ăn cừu.

Sói hoang nếu chẳng bắt cừu
Sói nhà tự bắt chia mồi Sói ăn
Nghi ngờ người mới để tâm
Quả tang bắt được Sói đang bắt cừu
Lấy dây buộc cổ Sói rồi
Treo lên cây, thế xong đời Sói gian.

Tật xấu ở tận trong xương
Nếu không kìm hãm vẫn thường lòi ra.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 5 năm 2021)

The Shepherd and the Wolf
by Aesop

A Shepherd found a Wolf's Cub straying in the pastures, and took him home and reared him along with his dogs. When the Cub grew to his full size, if ever a wolf stole a sheep from the flock, he used to join the dogs in hunting him down. It sometimes happened that the dogs failed to come up with the thief, and, abandoning the pursuit, returned home. The Wolf would on such occasions continue the chase by himself, and when he overtook the culprit, would stop and share the feast with him, and then return to the Shepherd. But if some time passed without a sheep being carried off by the wolves, he would steal one himself and share his plunder with the dogs. The Shepherd's suspicions were aroused, and one day he caught him in the act; and, fastening a rope round his neck, hung him on the nearest tree.


What's bred in the bone is sure to come out in the flesh.


No comments

Powered by Blogger.