Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 115 - Lang Băm Cóc

Lang Băm Cóc

Ngày kia một con Cóc già
Tuyên bố vung vít ta là Thầy Lang
To mồm Cóc nói huyênh hoang
Chữa khỏi bất cứ bệnh mang trên người.

Nghe tin Cáo chạy đến nơi
Ngắm thầy lang Cóc một hồi thật lâu
Và rồi Cáo nói một câu:
"Thầy có thuốc thánh bệnh đâu khỏi liền
Thầy hãy tự chữa mình xem
Mụn cóc, chân khớp, trước tiên đã nào
Nếu khỏi tôi sẽ tin vào
Nếu không tìm một nghề nào khá hơn."

Lang băm chỉ giỏi cái mồm
Quảng cáo vung vít chẳng làm được chi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

The Quack Toad
by Aesop

An old Toad once informed all his neighbors that he was a learned doctor. In fact he could cure anything. The Fox heard the news and hurried to see the Toad. He looked the Toad over very carefully.

"Mr. Toad," he said, "I've been told that you cure anything! But just take a look at yourself, and then try some of your own medicine. If you can cure yourself of that blotchy skin and that rheumatic gait, someone might believe you. Otherwise, I should advise you to try some other profession."


Those who would mend others, should first mend themselves.

Physician, heal thyself.


No comments

Powered by Blogger.