Header Ads

Công Án Thiền: 19 - Con Rùa Trong Vườn


Con Rùa Trong Vườn

Trong vườn tu viện Đại Tuỳ
Thấy rùa sư nọ vậy thì hỏi ngay:
"Sinh vật sống trên đời này
Đều dùng da, thịt, che ngay xương mình
Tại sao vật này lạ lùng
Xương ngoài dùng để che cùng thịt da."
Đại Tuỳ tháo chiếc dép ra
Lưng rùa bèn để lên mà che thêm.

Nhìn quanh đời sống thiên nhiên
Nhiều điều khác lạ chẳng nên luận bàn
Bàn dọc rồi lại bàn ngang
Sinh ra cãi cọ ầm vang ích gì
Những điều ta chẳng biết chi
Thiên nhiên thì hãy thuận bề thiên nhiên.

Bùi Phạm Thành
Ngày 30 tháng 12 năm 202219. Con Rùa Trong Vườn

Một thiền sinh trông thấy con rùa trong vườn của tu viện bèn hỏi sư trụ trì Đại Tuỳ:
Mọi sinh vật đều che xương bằng thịt và da, sao con vật này lại dùng xương che thịt và da?

Đại Tuỳ tháo một chiếc dép ra và che lên con rùa.

Thiền sinh đã phân biệt xương, thịt, da, trong, ngoài.

Sự phân biệt có thể đi xa hơn như tâm trong thân hay thân trong tâm? Nhưng thái độ này chỉ dẫn đến kết quả là tranh luận và giải thích.

Cuộc đời thì không phải vậy. Cuộc đời là hữu cơ và sinh động. Đại Tuỳ che con rùa với chiếc dép của ông để chỉ cho nhà sư kia sự hiểu biết của ông về thực tại không xa hơn thế giới của hiện thực trước mắt.


19. The Turtle in the Garden

A monk saw a turtle in the garden of Daizui’s monastery and asked the teacher, “All beings cover their bones with flesh and skin. Why does this being cover its flesh and skin with bones?” 
Master Daizui took off one of his sandals and covered the turtle with it.

The monk was bent on discriminating: skin,flesh, bones, inside, outside.

Discrimination can be carried as far as one likes “is mind inside of body or is body inside of mind?” but this attitude always results in arguments and explanations.

Life is neither. Life is an organic, living totality.

Daizui covered the turtle with his sandal to indicate to the monk that his understanding of reality reached no further than the phenomenal world.No comments

Powered by Blogger.