Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: Con Sư Tử Già và Cáo

Con Sư Tử Già Và Cáo

Một con Sư Tử đã già
Không còn khoẻ mạnh để mà kiếm ăn
Nghĩ ra mưu kế nói rằng
Mình bị bệnh nặng chỉ nằm trong hang.

Thú rừng ghé đến hỏi thăm
Thú nào ghé cũng bị ăn tiêu đời
Cáo cũng rảo bước tới nơi
Trước hang Sư Tử có lời hỏi thăm.

Nhưng Cáo chẳng bước lại gần
Giữ một khoảng cách phòng thân an toàn
Sư Tử mời Cáo vào hang
Cáo khôn ngoan mới nói rằng "Cám ơn
Nhưng sao tôi thấy dấu chân
Đi vào mà chẳng có lần đi ra
Giải nghĩa cho tôi đi mà
Khách đến thăm viếng đi ra lối nào?"

Ở đời phải biết làm sao
Nhận xét để khỏi rơi vào hiểm nguy.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

The Old Lion And The Fox
by Aesop

An old Lion, whose teeth and claws were so worn that it was not so easy for him to get food as in his younger days, pretended that he was sick. He took care to let all his neighbors know about it, and then lay down in his cave to wait for visitors. And when they came to offer him their sympathy, he ate them up one by one.

The Fox came too, but he was very cautious about it. Standing at a safe distance from the cave, he inquired politely after the Lion's health. The Lion replied that he was very ill indeed, and asked the Fox to step in for a moment. But Master Fox very wisely stayed outside, thanking the Lion very kindly for the invitation.

"I should be glad to do as you ask," he added, "but I have noticed that there are many footprints leading into your cave and none coming out. Pray tell me, how do your visitors find their way out again?"


Take warning from the misfortunes of others.


No comments

Powered by Blogger.