Header Ads

Công Án Thiền: 15 - Phật Giáo Của Dịa Tạng


Đón đệ tử Bảo Phước này
Địa Tạng lên tiếng hỏi ngay mấy lời
“Thầy anh dạy những gì rồi?”
Người đệ tử nói “Thầy tôi dạy rằng
Nhắm mắt tránh chuyện nhố nhăng
Bịt tai để tránh nghe xằng nghe xiên
Để được thanh thản thì nên
Tâm ngừng suy nghĩ bình yên trong lòng."
Địa Tạng nghe rồi nói rằng
“Bịt tai, nhắm mắt, ngừng tâm, chẳng cần
Mở tai không nghe lăng nhăng
Mở mắt không phải nhìn xằng nhìn quanh
Mở tâm nhưng ý vẫn lành
Tai, mắt, tâm, mở lòng thành vẫn mang."

Thầy hiểu trò rõ tâm can
Nên cho bài học rõ ràng tuỳ nghi
Tân tăng nào đã biết gì
Bài học căn bản thầy thì dạy cho
Địa Tạng dạy người học trò
Cao hơn một bực để cho hợp tình
Mở “Mắt Thứ Ba" của mình
Nhìn vào thực tại nguyên hình trước sau
Thực tại không dạng, không màu
Không để chấp trước ngấm sâu vào người
Sinh động cuộc sống ở đời
Ta nên tiến triển theo thời gian qua.

Bùi Phạm Thành
Ngày 25 tháng 12 năm 2022

15. Phật Giáo Của Địa Tạng

Một ngày Địa Tạng tiếp một đệ tử của Bảo Phước và hỏi:
- Thầy anh dạy anh thế nào?

- Thầy tôi dạy tôi nhắm mắt không nhìn những chuyện xấu, bịt tai không nghe những tiếng xấu, tâm ngừng hoạt động và không tạo những ý xấu.

Địa Tạng nói:

- Tôi không bảo anh nhắm mắt nhưng anh không nhìn thấy điều xấu. Tôi không bảo anh bịt tai nhưng anh không nghe một tiếng. Tôi không bảo tâm anh ngưng hoạt động nhưng anh không tạo một ý xấu nào.

Mục đích của sự giảng dạy trong Phật giáo là giúp cho tăng sĩ tự tìm thấy ý nghĩa thật của đời sống. Do đó, cuộc đời sẽ bình an, tinh khiết, vui vẻ và đầy sáng tạo. Một vị thầy thực sự là một vị sư cho những bài học theo sát với trình độ của học trò.

Người tu sĩ trong công án là một tân tăng, anh ta còn đầy chấp trước vào những gì ông nhìn, nghe, nghĩ. Do đó Bảo Phước cho ông bài học căn bản là tránh đi những chấp trước qua việc nhìn, nghe, nghĩ. Lời dạy của Địa Tạng sâu hơn, chúng ta phải mở “Con Mắt Thứ Ba”.

Thực tại không có màu, không có dạng. Nhìn vật như chúng là, và chúng ta không chấp vào nó. Đời sống sinh động và luôn tiến triển.


15. Jizo's Buddhism

One day, Jizo (地藏) received one of Hofuku's disciples and asked him, "How does your teacher instruct you?" 

"My teacher instructs me to shut my eyes and see no evil thing; to cover my ears and hear no evil sound; to stop my mind-activities and form no wrong ideas," the monk replied. 

"I do not ask you to shut your eyes," Jizo said, "but you do not see a thing. I do not ask you to cover your ears, but you do not hear a sound. I do not ask you to cease your mind-activities, but you do not form any idea at all."

The purpose of teaching in Buddhism is to enable and assist the student to find the real meaning of life—so life will be peaceful, serene, joyful, and abundantly creative. A true teacher always individualizes his lessons according to the student who receives them.

The pupil in the koan was a novice, still firmly attached to what he saw, heard, and thought. So his first teacher gave him a basic lesson: avoid attaching importance to sight, sound, and thought. Jizo's teaching went even deeper: one must open the Third Eye.

Reality has no color, no form. See things as they are and you will not attach. Life lives and moves on.No comments

Powered by Blogger.