Header Ads

Công Án Thiền: 14 - Một Triết Gia Hỏi Đức Phật


Một triết gia hỏi Phật rằng
“Không bằng lời nói, không bằng lặng im
Xin ông chỉ cho tôi xem
Đâu là chân lý ở trên cõi đời?"
Phật ngồi yên, không một lời
Triết gia vái lạy nói lời cảm ơn
“Với lòng từ bi của ông
Soi sáng ảo giác trong lòng của tôi
Tôi đã hiểu chân lý rồi”
Triết gia vái tạ rồi rời chân đi.
Anan không hiểu ý gì
Hỏi “Triết gia ấy được gì hay chăng?"
Đức Phật mới giảng giải rằng
“Ngựa hay thấy bóng roi cùng chạy ngay."

Chân lý luôn có quanh đây
Chẳng cần lời nói giãi bày quanh co
Bóng roi vừa mới được giơ
Ngựa hay thì chẳng chần chờ chạy ngay
Cũng như chân lý đời này
Người giác ngộ nhận ra ngay tức thời.
Muốn hiểu chân lý cuộc đời
Thì phải kinh nghiệm sống đời này đây.

Bùi Phạm Thành
Ngày 25 tháng 12 năm 2022

14. Một Triết Gia Hỏi Đức Phật.

Một vị triết gia hỏi Đức Phật:
- Không bằng lời nói, không bằng lặng im, Xin ông cho tôi biết chân lý là gì?

Đức Phật ngồi yên không nói. Vị triết gia vái và cám ơn Phật:
- Cám ơn lòng từ bi của ông đã soi sáng ảo giác của tôi và giúp tôi đạt chân lý.

Sau khi vị triết gia đi rồi, Anan hỏi Phật rằng vị triết gia kia đã đạt được gì. Đức Phật giảng:
- Con ngựa hay thấy bóng roi đã chạy.

Sự im lặng của Phật là động lực. Vị triết gia nhanh chóng hiểu ra và cám ơn Phật, nhưng Anan không hiểu. Chân lý vượt lên trên lời nói. Đời sống chỉ được hiểu bằng sự sống.


14. A Philosopher Asks Buddha

A philosopher asked Buddha: "Without words, without silence, will you tell me the truth?"
The Buddha sat quietly.
The philosopher then bowed and thanked the Buddha, saying, "With your loving kindness I have cleared away my delusions and entered the true path."
After the philosopher had gone, Ananda asked Buddha what the philosopher had attained. The Buddha
commented, "A good horse runs even at the shadow of the whip."

Buddha's silence was dynamic. The philosopher was quick to understand and thanked him. But Ananda did not understand. Truth is beyond words. Life is only understood by life.No comments

Powered by Blogger.