Header Ads

Công Án Thiền: 3 - Cây Gậy Ngắn


Cây Gậy Ngắn

Giơ lên cây gậy ngắn này
Thủ Sơn nói: “Gọi vật này là chi?
Gọi là gậy ngắn vậy thì
Đối với thực tại có gì đúng đâu
Không gọi gậy ngắn thì sao
Đây là sự kiện lẽ nào lờ đi
Vậy thì gọi nó là gì?
Xem ra chẳng dễ dàng gì gọi tên."

“Gậy ngắn” chỉ là đặt tên
Gắn vật đang có vào tên thôi mà
Không gọi “gậy ngắn" thì ra
Lờ đi thực tế có là đúng chăng?
Phủ định hay nói chắc rằng
Xem ra không thể nói cùng một câu.
Hiểu ra ý nghĩa thâm sâu
Là đã hiểu được nhiệm mầu Thiền tông.

Bùi Phạm Thành
Ngày 18 tháng 12 năm 2022


3. Cây gậy ngắn

Thủ Sơn giơ lên một cây gậy ngắn và nói: “Nếu các anh gọi đây là cây gậy ngắn, các anh đã trái với thực tại của nó, nếu các anh không gọi đây là một cây gậy ngắn, các anh đã lờ đi sự kiện. Vậy các anh gọi nó là gì?”

Nếu học trò gọi là một cây gậy ngắn họ đã chấp vào danh. Nếu họ không gọi đó là một cây gậy ngắn, họ đã lờ đi thực tại. Họ không thể vừa xác định vừa phủ định. Chỉ khi họ đi đến tận cùng của vấn đề mâu thuẫn thì sẽ giác ngộ. Thủ Sơn hỏi “Đây là cái gì?” Nó chỉ là như vậy. Đừng nói về nó, hãy kinh nghiệm, quan sát, tìm hiểu về nó.


3. The Short Staff

Shuzan held out his short staff and said: “If you call this a short staff, you oppose its reality. If you do not call it a short staff, you ignore the fact. Now what do you wish to call this?”

If the student calls it is a short staff, he attaches to its name; if he doesn’t  call it a short staff, he ignores its reality. He can neither assert nor deny. Only when he falls to the very bottom of contradiction and utter confusion will he enlighten himself. “What is this?” Shuzan demands It just is. Don’t talk about it; experience it.No comments

Powered by Blogger.