Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 85 - Sư Tử Và Con Bọ Cỏ


Sư Tử Và Con Bọ Cỏ

Sư Tử giận dữ gầm la:
"Con bọ hèn hạ tránh xa nơi này."
Nhưng mà con Bọ cỏ này
Quanh đầu Sư Tử vẫn bay vòng vòng.

Bọ nói: "Chắc mi nghĩ rằng
Ta sợ chúa tể rừng xanh chớ gì?"
Nói xong Bọ liền một khi
Nhắm mũi Sư Tử tức thì chích ngay.

Nổi điên Sư Tử dùng tay
Nhắm con Bọ cỏ đập ngay mạnh vào
Bọ cỏ thì chẳng làm sao
Sư Tử thì tự đập, cào bản thân.

Bọ cỏ chích thêm một lần
Khiến cho Sư Tử giận gầm thét lên
Đau, mệt, vì thế cho nên
Cuối cùng Sư Tử nằm yên đầu hàng.

Muốn cho thế giới biết rằng
Bọ đã đánh bại chúa rừng hôm nay
Nhưng mà nó lại chẳng may
Vướng vào mạng nhện thảm thay hết đời.

Thế gian vẫn có nói lời
Ngủ trong chiến thắng tiêu đời có khi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 23 tháng 4 năm 2021)

The Lion And The Gnat
by Aesop

"Away with you, vile insect!" said a Lion angrily to a Gnat that was buzzing around his head. But the Gnat was not in the least disturbed.

"Do you think," he said spitefully to the Lion, "that I am afraid of you because they call you king?"

The next instant he flew at the Lion and stung him sharply on the nose. Mad with rage, the Lion struck fiercely at the Gnat, but only succeeded in tearing himself with his claws. Again and again the Gnat stung the Lion, who now was roaring terribly. At last, worn out with rage and covered with wounds that his own teeth and claws had made, the Lion gave up the fight.

The Gnat buzzed away to tell the whole world about his victory, but instead he flew straight into a spider's web. And there, he who had defeated the King of beasts came to a miserable end, the prey of a little spider.


The least of our enemies is often the most to be feared.

Pride over a success should not throw us off our guard.


No comments

Powered by Blogger.