Header Ads

101 Truyện Thiền: 92 - Thiền Gậy Khơi Lửa


92. Thiền Gậy Khơi Lửa

Hakuin thường kể
Cho chúng đệ tử rằng
Có bà lão bán trà
Thấu hiểu Thiền rõ lắm.

Các đệ tử không tin
Tìm đến tiệm bà lão
Cốt ý để tìm hiểu
Xem thực hư thế nào.

Bà lão biết ngay rằng
Mỗi khi họ tìm đến
Là đến để uống trà
Hay để hỏi về thiền.

Nếu đến để uống trà
Bà tiếp đãi tử tế
Nếu đến hỏi về thiền
Bà có ngay một kế:

Gọi họ vào phía sau
Của một tấm bình phong
Rồi cầm gậy khơi lửa
Cứ thế mà bà phang

Đến để hỏi về thiền
Thì chín trong mười người
Đều bị bà lão đập
Cho vài gậy tơi bời.

            oOo

Thầy dậy sao không học
Muốn học bà bán trà
Sau trận đòn như thế
Chắc cũng sẽ hiểu ra.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 30 tháng 5, 2020)

Hakuin thường kể cho các đệ tử về một bà lão chủ một tiệm trà, ca ngợi sự hiểu biết về Thiền của bà ta. Các đệ tử không tin lời thầy và đến tiệm trà để xem thực hư.

Mỗi khi thấy họ đến, bà lão biết ngay là họ đến để uống trà hay tò mò về sự hiểu biết Thiền của bà. Nếu đến để uống trà, bà sẽ tiếp đãi tử tế. Nếu đến vì tò mò, bà sẽ vẫy gọi họ ra sau bức bình phong. Ngay lúc họ bước vào, bà sẽ dùng cây khơi lửa đánh họ.

9 trong số 10 người không thoát khỏi ăn đòn của bà.

Fire-Poker Zen

Hakuin used to tell his pupils about an old woman who had a tea shop, praising her understanding of Zen. The pupils refused to believe what he told them and would go to the teashop to find out for themselves.

Whenever the woman saw them coming she could tell at once whether they had come for tea or to look into her grasp of Zen. In the former case, she would serve them graciously. In the latter, she would beckon the pupils to come behind her screen. The instant they obeyed, she would strike them with a fire-poker.

Nine out of ten of them could not escape her beating.No comments

Powered by Blogger.